top of page

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POSITO

Posito Anna Korzeniowska-Cegiełka z siedzibą w (01-947) Warszawie przy ul. Doryckiej 5 / 83,

NIP: 729-178-67-17, zwana dalej Posito, przykłada dużą wagę do ochrony danych osobowych swoich Klientów, Partnerów i Osób kontaktujących się z nami. Dokładamy wszelkich starań aby zachowanie poufności danych było zgodne z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO.

 

ADMINISTRATOR DANYCH

Posito jest Administratorem Danych, a ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”,  „Administrator” – „Posito”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Posito przechowuje zebrane dane osobowe wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”).

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Inspektorem Ochrony Danych jest Anna Korzeniowska-Cegiełka, kontakt telefoniczny: +48 797 876 007, kontakt mailowy: posito@posito.pl

 

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Posito szanuje prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. Przechowywanie danych ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Podawane drogą mailową, telefoniczną czy osobiście dane osobowe są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

 

CEL PRZETWARZANYCH DANYCH

Twoje dane przetwarzamy w celu:

  1. Przekazywania informacji marketingowych oraz ofert handlowych. W każdej chwili istnieje możliwość cofnięcia Twojej zgody na przesyłanie powyższych informacji. Jednakże informacje przesłane przed cofnięciem zgody są zgodnie z prawem.

  2. W celu zawarcia umowy na usługi, oferowane przez Administratora.

  3. W celu zawarcia umowy, zgodnie z Twoim zainteresowaniem i decyzją, na produkty co do których Administrator pośredniczy w obrocie.

  4. w celach analitycznych lepszego doboru usług do potrzeb naszych klientów, budowania wiedzy o naszych klientach, w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu.

  5. w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb, czyli profilowania, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu

 

ZAKRES I CZAS PRZETWARZANYCH DANYCH

Przetwarzamy wyłącznie zwykłe dane osobowe w minimalnym zakresie niezbędnym do stosownej komunikacji i realizacji umów i transakcji, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osób, których te dane dotyczą. Posito przetwarza dane osobowe wyłącznie przez okres wskazany w przepisach prawa albo dopóki będą one niezbędne do realizacji celu przetwarzania. Posito stara się maksymalnie ograniczać okres przechowywania danych osobowych, które nie są już wykorzystywane. Nie mniej jednakże Administrator z przyczyn technologicznych czy też operacyjnych potrzebuje czasu na usunięcie danych z kopii bezpieczeństwa.

Twoje dane przetwarzane do celu obsługi zapytań mailowych, telefonicznych czy dokonywanych osobiście będą przetwarzane przez okres trwania korespondencji i wzajemnych kontaktów, a następnie, w zależności od rezultatów zasilą bazę naszych klientów i będą dalej przetwarzane w ramach nawiązanej współpracy i zgodnie z jej charakterem, albo zostaną usunięte. Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody. W przypadku oczywistego dla nas zakończenia rozmów z Twojej strony, dane zostaną usunięte niezwłocznie z baz danych Posito. Potrzebujemy również okres 14 dni na usunięcie danych z kopii bezpieczeństwa.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

Masz prawo do:

  • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;

  • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;

  • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO. W przypadku żądania usunięcia danych nie będą Państwo już otrzymywać od Posito informacji handlowych i marketingowych z zakresu działalności Posito.

  • żądania ograniczenia przetwarzania danych;

  • w dowolnym momencie, bezpłatnie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

.Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu umowy lub cofnięciu zgody na przetwarzanie danych tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do tego.

Posito ma prawo udostępniać dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

Posito nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

 

Kontakt z osobą przetwarzającą dane w Posito jest możliwy

drogą mailową: posito@posito.pl lub telefoniczną: +48 797 876 007.

bottom of page